فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای
نمایش سایت به زبان فارسی english website

 

  • ثبت کردن

فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای

فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای پروفسور محمود ساعتچی

 

از سال 1353 تا كنون، محمود ساعتچی توانسته است بیش از 2450 كارگاه آموزشی را برای كاركنان سازمان های گوناگون دولتی و بخش خصوصی در سرتاسر كشور تشكیل دهد و طی آن، هزاران مدیر، كارشناس، كارمند، كارگر و خانواده آنان را با كاربردهای روانشناسی در كار، سازمان، مدیریت و همچنین در زندگی شخصی، آشنا سازد. ‌در زیر نمونه هایی از فعالیت های آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و اجرایی وی در رابطه با روانشناسی بهره وری، آورده شده است :

فعالیت های آموزشی(ایراد سخنرانی، طراحی و اجرای دوره ها وکارگاه های آموزشی و پژوهشی و طراحی و اجرای پژوهش های موردی)

(1) روانشناسی بهره وری ( بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمان ها بر اساس نظریه چند عاملی بهره وری و مدل نظام مند انتخاب و بکارگیری اثربخش منابع...) ؛

(2) بهینه سازی بهره وری شغلی و سازمانی (آسیب شناسی و مدیریت موانع انسانی بهره وری شغلی و سازمانی ، ، عوامل اثرگذار بر بهره وری سازمانی و ...)؛

(3) رهبری و مدیریت اثربخش در سازمان ( نظریه های رهبری و مدیریت ، ویژگی ها و مهارت های شناختی ، هیجانی ورفتاری رهبران اثربخش وکارآمد و...) ؛

(4) روانشناسی كاركنان ( تجزیه و تحلیل شغل؛ جذب ،آزمایش ، انتخاب و به کارگماری كاركنان؛آموزش كاركنان؛ ارزیابی جامع عملكرد شغلی كاركنان و ...) ؛

(5) بهداشت روانی در محیط كار ( مفاهیم ، اصول و شیوه های مقابله با فشار روانی و فرسودگی شغلی كاركنان، عوامل مؤثر بر سلامت روانی كاركنان و ... ) ؛

(6) فرهنگ وجَو سازمانی ( عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمانی ، فرهنگ وجَو سازمانی کارآمد ، اثرات متقابلفرهنگ و جَو سازمانی و بهره وری شغلی کارکنان و...) ‌؛

(‌7) گروه های غیر رسمی در سازمان ( دلایل پیدایش و آثار گوناگون گروه های غیر رسمی در سازمان، همسو سازی این گروه ها با هدف های سازمانی و...) ؛

(‌8) خلاقیت و نوآوری در سازمان ( تعاریف و به کارگیری خلاقیت و نوآوری در کار ،رابطه نوآوری با بهره وری شغلی كاركنان و بهره وری سازمانی، و ... ) ؛

(9) شبكه های ارتباطی در سازمان ( تعریف و انواع ارتباطات سازمانی ، فنون برقراری ارتباط اثربخش، سالم سازی شبكه های ارتباطی در سازمان و ...) ؛

(10) نگرش و تغییر آن در سازمان ( تعریف نگرش، تغییر و همسو سازی نگرش ها با هدف های سازمانی، نقش نگرش ها در بهره وری شغلی و سازمانی و ...) ؛

(11) سوانح و حوادث در كار (آثار سوانح ، ویژگی های افراد حادثه آفرین، سانحه و بهره وری، شیوه های پیشگیری از وقوع سوانح و حوادث در كار و ...) ؛

(12) فساد اداری دركار( تعریف ، و عوامل مؤثر بر فساد اداری ، فساد اداری و بهره وری شغلی ، شیوه های اثر بخش مقابله با فساد اداری در سازمان و ...) ؛

(13) مدیریتِ زمان ( تعاریف ، مفاهیم و اهمیت زمان در؛ کار ، سازمان ، مدیریت و بهره وری سازمانی، فنون و شیوه های اثربخش بهره گیری مناسب از زمان و ... ) ؛

(14 ) گروه های مُنسجم ( تعریف گروه، نقش گروه های مُنسجم در بهره وری سازمانی ، شکل دهی و به كارگیری اثربخش گروه های مُنسجم در سازمان و...) ؛

(15) تحول، توسعه، بالندگی و پویایی سازمانی ( مفاهیم و اصول مدیریت تحول، آثار و نتایج توسعه سازمان بر عملكرد شغلی افراد ، تبدیل تهدیدها به فرصت ها و ...) ؛

(16) تفاوت های فردی دركار ( تفاوت های فردی و شخصیت های مشكل ساز در سازمان ، بهره گیری از تفاوت های فردی و تنوع شخصیت ها در سازمان و ...) ؛

(‌17) اصول و فنون مذاكره ( تعریف و انواع مذاكره(ساده ، سخت و اصولی )، فنون مذاكره اصولی ، شیوه های به کارگیری مذاكره اصولی در سازمان و ...) ؛

(18) انتخابِ علمیِ کارکنان ( مراحل اجرایی؛ جذب ،آزمایش ، انتخاب و به کار گماری داوطلبان استخدام در سازمان ، انواع مصاحبه و آزمون های استخدامی و ...) ؛

(19)‌آموزشِ اثربخشِ کارکنان( تعیین نیازهای آموزشی كاركنان، نظریه های یادگیری وآموزش ، مراحل اجرایی طراحی و برگزاری دوره های آموزشی اثر بخش و ...) ؛

(20) انگیزش و رضایت شغلی كاركنان ( طبقه بندی نیازها، نظریه های انگیزش و رضایت شغلی، شیوه های علاقمند ساختن كاركنان به كار و سازمان و ...) ؛

(‌21)‌روانشناسی مشتری/مصرف كننده ( تعاریف ، مفاهیم و اصول روانشناسی مشتری/ مصرف کننده ، شیوه های اثربخش تبلیغ كالاها و خدمات یک سازمان و ...) ؛

(22) ‌هوشِ هیجانی ( تفاوت های موجود بین هوش عقلی و هوش هیجانی ، فنون افزایش مهارت كاركنان در زمینه كنترل و مدیریت هیجان ها در محیط كار و ...) ؛

(23) روانشناسی خانواده ( تعریف خانواده های پریشان و بالنده ،آثار مخرب خانواده های پریشان بر سازمان ، شیوه های درمان خانواده های پریشان و ...) ؛

(24) روانشناسی مدیریت ( توانمندی های مدیران اثر بخش در سازمان ،آفت های مدیریت و رهبری اثر بخش در سازمان ، مدیریت و بهره وری سازمانی و ...) ؛

(25) سلامت سازمانی(تعریف سازمان، پای بندی به اصول اخلاق اداری، زیر ساخت های اخلاقی، هدف های روشن سازمانی، تعهد سازمانی، ویژگی سازمان پویا و...)؛

(26)آلودگی های صوتی و محیطی در محل کار(اثرات زیانبار فردی، اجتماعی و اقتصادی سروصدا، کاستن از آلودگی صوتی در محل کار و...)

(27) مصرف بهینه مواد و انرژی(انگیزشِ مصرف به خاطر مصرف، اِسراف در سازمان ها، شکل های مختلف زیاده روی در مصارف فردی،خانوادگی،سازمانی،منطقه ای و...)

(28) بهره گیری از فناوری های نوین(مراحل گوناگون فرایند انتقال و بهره گیری از فناوری، عوامل اثرگذار بر نحوۀ انتقال فناوری ،راهکارها برای مواجهۀ با چالش های پیشِ روی)

 

فعالیت های مشاوره ای :

مدیریت سازمان ها می توانند برحسب مورد و در رابطه با كلیه عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمان تحت نظارت خود، از خدمات مشاوره ای متخصصِ روانشناسی بهره وری جهت آسیب شناسی منابع انسانی سازمان محل کار خودو به کار گیری شیوه های اثر بخش جهت افزایش بهره وری شغلی کارکنان و بهره وری سازمانی، استفاده نماید .

 

فعالیت های اجرایی:

این امكان نیز وجود دارد كه برحسب نیاز و بر اساس تشخیص مدیریت آن سازمان، برنامه های ویژه دیگری که عناوین آن ها در بالا آورده نشده است ، طراحی و به اجرا درآیند.

نمونه هایی از این برنامه ها ، در زیر ارائه گردیده اند :

• برنامه های مرتبط با تجزیه و تحلیل مشاغل سازمان و تهیه فهرست خرده وظایف و ویژگی های شخصیتی لازم برای متصدی هر شغل ؛

• برنامه های استخدامی جهت تأمین كاركنان مورد نیاز هر یك از مشاغل سازمان ؛

• برنامه های مرتبط با تعیین نیازهای آموزشی ، طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی اثربخش برای مدیران و دیگر کارکنان سازمان ؛

• برنامه های ویژه ارزیابی جامع عملكرد شغلی هر گروه از متصدیان مشاغل گوناگون سازمان ؛

• كارگاه های آموزشی و سخنرانی ها برای خانواده مدیران و كاركنان سازمان.

بدیهی است هدف نهایی كلیه این فعالیت ها ، آسیب شناسی عوامل وموانع انسانی بهره وری سازمان تحت نظارت جنابعالی و یاری رسانی به آن مدیریت جهت ارتقای سطح بهره وری شغلی كاركنان و بهره وری سازمانی می باشد. برای آشنایی با فعالیت های آموزشی، پژوهشی ، مشاوره ای، نگارشی ، اجرایی و... نویسندۀ این سطور، به وب سایت زیر، مراجعه فرمایید

 

تلفن همراه : 09121300618

تلفن و فکس : 22801268- 021

Website: www.profsaatchi.ir

اهداف سایت

پروفسور محمود ساعتچی در این وب سایت قصد دارد مخاطب خود را با روانشناسی و فعالیت های خود در زمینه روانشناسی بهره وری آشنا سازد. ایشان در این وب سایت مجموعه کتاب های خود و مقالات در این زمینه را در اختیار مخاطب خود قرار داده. برای آشنایی بهتر با ایشان می توانید در بخش زندگینامه مراجعه کنید.