آثار و تالیفات
نمایش سایت به زبان فارسی english website

 

  • ثبت کردن

آثار و تالیفات

الف: كتاب هایی كه فقط در كتابخانه ملی، دانشگاه ها ، سازمان ها و بعضی از كتابخانه های شخصی، موجود است :         

(1) ساعتچی، محمود(1347)، مصاحبه استخدامی، انتشارات دهخدا، چاپ اول..

(2) ساعتچی، محمود(1356)، اصول و فنون اجرای مصاحبه : استخدامی ، ارزشیابی و مشاوره ای، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم ..

(3) ساعتچی، محمود (1357)، مقالاتی چند در زمینه روانشناسی کار، امور استخدامی، مدیریت، سازمانی و ... ، كتابخانه فروردین، چاپ اول.

(4) ساعتچی، محمود (1370)، روانشناسی در کار ، سازمان و مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم.

(5) ساعتچی، محمود (1375)، اصول روانشناسی و کاربرد آن: خلاصۀ متون درسی، انتشارات بنیان، چاپ اول .

(6) ساعتچی، محمود(a1377 )، سرپرستان جبهه مقدم: از دیدگاه روانشناسی کار و بهره وری، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، چاپ اول (فروردین).

(7) ساعتچی، محمود(b1377)، نظریه پردازان و نظریه ها در روانشناسی، انتشارات سخن، چاپ اول (تابستان).

(8) ساعتچی، محمود (1378)، روانشناسی کاربردی برای مدیران: در خانه، مدرسه و سازمان، مؤسسه   نشرویرایش، ویراست دوم، چاپ پنجم.

(9) ساعتچی، محمود ) 1385)، روانشناسی کاربردی برای مدیران: درخانه، مدرسه، سازمان و جامعه، مؤسسه نشر ویرایش، ویراست سوم، چاپ هشتم (بهار).

(10) ساعتچی، محمود(1386)،روانشناسی بهره وری: ابعاد کاربردی روانشناسی کار ، صنعتی و سازمانی ، مؤسسه نشر ویرایش ، ویراست دوم ، چاپ ششم ( بهار)

(11) اسمیت، ای. و دیگران(1390)، زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد ، ترجمه و تلخیصِ محمود ساعتچی و همکاران، انتشارات گَپ، چاپ چهاوم (اسفند).           

 

ب : كتاب هایی كه در بازار كتاب، موجود است :

(13) ساعتچی، محمود (1385(، مشاوره و رواندرمانی : نظریه ها و راهبرد ها ، مؤسسه نشر ویرایش، چاپ سوم (بهار).

(15) ساعتچی، محمود (a 1386)، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، مؤسسه نشرویرایش ، چاپ اول (زمستان).

(17) ساعتچی، محمود (b 1386)، نظریه های مشاوره و رواندرمانی، مؤسسه نشر ویرایش ، چاپ سوم (زمستان).

(19) ساعتچی، محمود ( a 1387)، روانشناسی و کاربردهای آن : متون درسی به زبان انگلیسی ، نشر جنگل ، چاپ اول ( تابستان ).

(20) ساعتچی، محمود (b 1387)، دانستنی های روانشناسی : پرسش ها و پاسخ ها ، نشر علم ، چاپ اول (پاییز).    

(21)ساعتچی، محمود (c1387) ، نظریه پردازان و نظریه ها در روانشناسی و مدیریت ، نشر جنگل ، چاپ اول (اسفند).

(11 ) مان، نرمان ل . ( a 1388)، اصول روانشناسی : اصول سازگاری آدمی، ترجمه و اقتباس محمود ساعتچی، انتشارات امیركبیر، جلد اول، چاپ شانزدهم.

(12) مان، نرمان ل. ( b1388)، اصول روانشناسی : اصول سازگاری آدمی، ترجمه و اقتباس محمود ساعتچی، انتشارات امیركبیر، جلد دوم ،چاپ پانزدهم.

(14) ساعتچی، محمود (c 1388)، اصول و فنون اجرای مصاحبه؛ استخدامی، ارزشیابی و بالینی، مؤسسه انتشارات امیركبیر، ویراست دوم،چاپ چهارم.

(18) ساعتچی، محمود ( a1389)، بهداشت روانی در محیط کار : با تأكید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی، مؤسسه نشرویرایش ،چاپ سوم (تابستان).

(22) ساعتچی، محمود (b 1389 )، روانشناسی کار : کاربرد روانشناسی در کار ، سازمان و مدیریت ، مؤسسه نشر ویرایش ، ویراست دوم ، چاپ هیجدهم(پائیز).

(23) ساعتچی، محمود و دیگران (c 1389 )، آزمون های روانشناختی ، مؤسسه نشر ویرایش،چاپ اول( پائیز).

(24) ساعتچی، محمود d)1389)، چگونه مصاحبه کنیم ، چگونه مصاحبه شویم ؟ ، مؤسسه نشر ویرایش ، چاپ دوم (پاییز).

(25) ساعتچی، محمود a) 1390) ، روانشناسی مدیریت، مؤسسه نشر ویرایش ، چاپ دوم، (بهار) .

(26) ساعتچی، محمود و دیگران (b 1390)، واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته، نشر جنگل ، چاپ اول

ج: كتاب هایی كه زیر چاپ می باشند:

(27) ساعتچی، محمود (c1390)، روانشناسی بهره وری راهبردی: آسیب شناسی و مدیریت رابردی موانع انسانی بهره وری شغلی و سازمانی، مؤسسه نشرویرایش، چاپ اول(پائیز).

(28) هوکسِما، نولِن و دیگران (d1390)، زمینهروانشناسیِ اتکینسون و هیلگارد، ترجمه و تلخیصِ محمود ساعتچی و همکاران، انتشارات گَپ، ویراستِ دوم.چاپ پنجم.                 

(29) ساعتچی، محمود ( e1390)، مقدمۀ مدیریتِ رفتارِ سازمانی، مؤسسه نشر ویرایش، (زیر چاپ) .

(30)ساعتچی، محمود (1391) ، فرهنگنامه روانشناسی و زمینه های وابسته ، انتشارات اندیشۀ پیك زبان(زیر چاپ).

اهداف سایت

پروفسور محمود ساعتچی در این وب سایت قصد دارد مخاطب خود را با روانشناسی و فعالیت های خود در زمینه روانشناسی بهره وری آشنا سازد. ایشان در این وب سایت مجموعه کتاب های خود و مقالات در این زمینه را در اختیار مخاطب خود قرار داده. برای آشنایی بهتر با ایشان می توانید در بخش زندگینامه مراجعه کنید.