مقالات
نمایش سایت به زبان فارسی english website

 

  • ثبت کردن

مقالات

 

تاكنون از پروفسور دکتر محمود ساعتچی بیش از 134 مقاله ، روانشناختی و نقد و بررسی به چاپ رسیده كه در اینجا فقط 128 مقاله در دسترس، معرفی شده است.

 

1. استخدام، مصاحبه و چند نكته، روزنامه ی كیهان، سال 1347، 28 تیرماه.

2. چرا مردم كمك نمی كنند ، روزنامه ی كیهان ، سال 1347 ، 26 آذرماه.

3. امتحان ، استخدام و بعد ، روزنامه ی كیهان ، سال 1347، 14 دیماه.

4. آگاهی به حركات طبیعی جمعیت و نقش آن در پیشرفت، روزنامه ی كیهان، سال 1347 ، 17 دی ماه

5. چرا تخصص ها با مشاغل رابطه ای ندارد ؟ ، روزنامه ی كیهان ، سال 1347 ، 30 دی ماه.

6. مالیات پزشكان و تصمیمی مكمل آن ، روزنامه ی كیهان ، سال 1347، 2 بهمن ماه.

7. تنها معرفی مقاطعه كار متخلف كافی نیست ، روزنامه ی كیهان ، سال 1347، 5 بهمن ماه.

8. قوانین لغو نشده مغایر قانون جدید خانواده است ، روزنامه ی كیهان ، سال 1347 ، 10 بهمن ماه.

9. اول باطوم بعد تماشا ، روزنامه ی كیهان ، سال 1347 ، 12 اسفند ماه.

10.  تنها متهم كردن جوانان مشكلی راحل نمی كند ، روزنامه ی كیهان ، سال 1347، 12 اسفند ماه.

11.  زبان و ادبیات فارسی دچار آشفتگی شده است ، روزنامه ی كیهان ، سال 1347 ، 17 اسفند ماه.

12.  مالیات حقوق و كارمند دولت ، روزنامه ی كیهان ، سال1347 ، 17 اسفند ماه.

13.  نسل دیروز و امروز در برابر مشكلات اداری كشور ، روزنامه ی كیهان، سال 1347 ، 24 اسفند ماه.

14.  یك خبر برای رفع بی خبری ، روزنامه ی كیهان ، سال 1348 ، 12 فروردین ماه.

15.  تنها مجازات قانونی متقلبین مواد غذائی دردی را دوا نمی كند ، روزنامه ی كیهان ، سال 1348 ، 21 فروردین ماه

16.  اگر مسؤلین شهر احساس مسؤلیت می كردند ، روزنامه ی كیهان ، سال 1348 ، 27 فروردین ماه.

17.  فیلم فارسی و مسئله ی اصالت و پیام آوری ، روزنامه ی كیهان ، سال 1348، 9 تیر ماه.

18.  لیاقت مطرح است نه زن یا مرد بودن ،‌ روزنامه ی كیهان ، سال 1348 ، 15 تیر ماه

19.  به مردان فردا درس امروز را نیاموزید، روزنامه ی كیهان، سال 1348، 27 مرداد ماه.

20.  كمبود پرستار و یك راه حل ، روزنامه ی كیهان ، سال 1348 ،‌ یكم شهریور ماه.

21.  سیاحان و سازمانی كه آنها را جلب می كند ، روزنامه ی كیهان ، سال 1348 ،‌ شهریور ماه.

22.  افزایش جریمه های رانندگی و نظر یك استاد ، روزنامه ی كیهان ، سال 1348 ، مهر ماه.

23.  قانون عرضه و تقاضا و اجاره خانه ، روزنامه ی كیهان ، سال 1348 ، آبان ماه.

24.  تدریس اجباری و سرنوشت دانش آموزان ، روزنامه ی كیهان ، سال 1348 ، 15 آذر ماه.

25.  چگونه می توان در اولین برخورد با دیگران، بر آن ها اثر مطلوبی گذاشت ؟، مجله ی فنون اداری ، سال1348، شماره ی ی 23، مهر و آبان ماه.

26.  روانشناسی در خدمت مدیریت ، مجله ی فنون اداری ، سال 1348 ، شماره ی ی 25 ، آذر و دی ماه

27.  روانشناسی در خدمت مدیریت : تصمیمات گروهی یا فردی ؟ كدام بهتر است ؟ ، مجله ی فنون اداری.

28.  روانشناسی در خدمت مدیریت : چرا در امتحانات استخدامی از تست استفاده می شود ، مجله ی فنون اداری ، سال 1348، شماره ی ی 25 ، مرداد و شهریور.

29.  روانشناسی در خدمت مدیریت : مصاحبه ی استخدامی ( قسمت اول ) ، مجله ی فنون اداری ، سال 1348، شماره ی ی 26 ، فروردین و اردیبهشت.

30.  روانشناسی در خدمت مدیریت : مصاحبه ی استخدامی ( قسمت دوم ) ، مجله ی فنون اداری ، سال 1348، شماره ی ی 27، خرداد و تیر ماه.

31.  اتخاذ تصمیم و نقض آن ، مجله ی وحید ( هفته نامه) ، سال 1348 ، شماره ی 9 ، خرداد ماه.

32.  كالج خدمات دولتی ، مجله ی وحید ( هفته نامه) ،سال 1348 ، شماره ی 10 ، تیر ماه.

33.  پیری ، دوره ی كمال و نگرانی ؛ در سنین پیری ، چگونه زندگی كنیم ؟ مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 10 ، تیر ماه.

34.  برای این كلاهبرداری ها چه فكری كرده اید ؟ مجله ی وحید (هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 13 ، تیر ماه.

35.  چگونه در جمع صحبت كنیم ؟ مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 14، مرداد ماه

36.  چگونه تصمیم بگیریم ؟ مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 15 ، مرداد ماه.

37.  چگونه بر خود مسلط شویم ؟‌ مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 16 ، مرداد ماه.

38.  آیا به خود اعتماد دارید ؟‌ مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 18 ، مرداد ماه

39.  فیلم فارسی و مسئله ی اصالت و پیام آوری، روزنامه ی كیهان، سال 1348، 9 تیر ماه.

40.  قهر اداری و ارباب رجوع ، مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 19 ، شهریور ماه.

41.  چگونه می توان شانس موفقیت خود را در امتحانات بالا برد ؟ مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348، شماره ی 20 ، شهریور ماه.

42.  آیا برای خود برنامه ی ‌روزانه ی صحیحی تنظیم كرده اید ؟ مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348، شماره ی 21 ، شهریور ماه.

43.  چگونه عادات مثبت را در خود به وجود آوریم ؟ مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348، شماره ی 22 ، شهریور ماه.

44.  احضار ارواح و مشكلات ما ، مجله ی وحید ( هفته نامه )، سال 1348 ، شماره ی 23 ، مهر ماه ( بخش اول)

45.  چگونه می توان از ناشكیبا ئی و بد خُـلقی گریخت ؟ مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 24 ، مهر ماه ( بخش دوم)

46.  هوش و تأثیر تربیت برآن ،‌ مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 25 ، مهر ماه.

47.  هوش و تأثیر تربیت بر آن ، مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 26 ، مهر ماه.

48.  اصول و فنون راهنمائی در ایران ( معرفی كتاب ) ، مجله ی وحید ( هفته نامه )، سال 1348 ، شماره ی 27 ، مهر ماه.

49.  روانشناسی در خدمت مدیریت : آیا میل به انجام كارها در افراد ارثی است ؟‌ ، مجله ی فنوناداری، سال 1348، شماره ی 29 ،مهر و آبان.

50.  كشورهای در حال توسعه در30 سال آینده ، مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 28 ، آبان ماه.

51.  مدیران و نمایشگاه كتاب ، مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 29 ، آبان ماه.

52.  نیكوكاران و آنها كه تظاهر می كنند ، مجله ی وحید ( هفته نامه )، سال 1348 ، شماره ی 30 ، آذر ماه

53.  انسان گرسنه : سفره ی فقیر تهی …اما بستر بینوا بارور است…، مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348، شماره ی 31 ، آذر ماه.

54.  روانشناسی تجربی ( معرفی كتاب )‌ ، مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 32 ، آذر ماه

55.  آن سوی چهره ها ( معرفی كتاب ) ، مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 33 ، آذر ماه

56.  روانشناسی بالینی ( معرفی كتاب ) ، مجله ی وحید ( هفته نامه ) ، سال 1348 ، شماره ی 34 ، دی ماه

57.  تاریخ روانشناسی : مقدمه ، مجله ی وحید (ماهانه) ،سال 1348 ، شماره ی 1 ، دی ماه.

58.  روانشناسی در خدمت مدیریت : چگونه می توان كارمندان را از نظر لیاقت رتبه بندی كرد ؟ مجله ی فنون اداری، سال 1348، شماره ی 31 ،بهمن و اسفند ماه.

59.  آغاز روانشناسی در فلسفه : فلسفه ی تجربی اوایل قرن نوزد هم در انگلسـتان ، مجله یوحید (ماهانه)، سال 1348 ، شـما ره 3 (بخش 1)

60.  آغاز روانشناسی در فلسفه : فلسفه ی تجربی در انگلسـتان در اوایل قرن نوزدهم ، مجله ی وحید (ماهانه) ، سال 1349 ، شماره ی 4(بخش2).

61.  روانشناسی در خدمت مدیریت : مشاوره و راهنمایی كارمندان به منظور رتبه بندی آنها از نظر لیاقت و شایستگی ، مجله ی فنـون اداری ، سال 1349 ، شماره ی 32 ، فروردین و اردیبهشت ماه.

62.  روانشناسی در خدمت مدیریت : بیماری های مدیریت ، مجله ی فنـون اداری ، سال 1349 ، خرداد

63.  آغاز روانشناسی در فلسفه : روانشناسی فلسفی در اوایل قرن نوزدهم ، ژرژ هربات ، مجله ی وحید (ماهانه)، سال 1349، شماره ی 5،اردیبهشت ماه.

64.  آغاز روانشناسی در فلسفه :‌ روانشناسی فلسفی قرن نوزدهم در آلمان، هرمن لوتز ، مجله ی وحید ( ماهانه )، سال 1349، شماره ی 6 ، خردادماه.

65.  استفاده از تئوری های یادگیری در آموزش كاركنان ، مجله ی مدیریت امروز، شماره ی 2.

66.   ارزشیابی خصوصیات و صفات در مصاحبه ، مجله ی مدیریت امروز ، سال 1353، شماره ی 17 ، تابستان

67.  مصاحبه ی گروهی و نحوه ی اجرای آن ، مجله ی مدیریت امروز، سال1353، شماره ی 18 ، پاییز.

68.  روانشناسی ، آزمون های استخدامی و مسئولان امور استخدامی ، مجله ی مدیریت امروز، سال 1353، شماره ی 19، زمستان.

69.  مشاور كاركنان و خصوصیات و وظایف او ، مجله ی مدیریت امروز ، سال 1354 ، شماره ی 20 ، بهار.

70.  مصاحبه ی ارزشیابی : انواع و فنون اجرای آن ، مجله ی مدیریت امروز ، سال 1354 ( قسمت اول ) ، شماره ی 21، تابستان.

71.  مصاحبه ی ارزشیابی : انواع و فنون اجرای آن ، مجله ی مدیریت امروز ، سال 1354 ( قسمت دوم ) ، شماره ی 21 ، پاییز.

72.  پژوهشی در زمینه ی رفتار سرپرستی در ایران و هند ، مجله ی مدیریت امروز ، سال 1354 ، شماره ی 22 ، زمستان.

73.  انگیزه،‌ ناكامی و كارآئی كاركنان، مجله ی مدیریت امروز، سال 1355، شماره ی 24، بهار.

74.  یادگیری ، آموزش بزرگسالان و مسئول بهبود منابع انسانی ، مجله ی مدیریت امروز ، سال 1355، شماره ی 25 ، تابستان.

75.  تجزیه و تحلیل شغل و استفاده از نتایج آن در امور استخدامی ، مجله ی مدیریت امروز ، سال 1355، شماره ی 26 ، پائیز.

76.  اثر عوامل موقعیتی در رهبری موفقیت آمیز ، مجله ی مدیریت امروز ، سال 1355، شماره ی 27 ، پاییز

77.  تهیه و استاندارد كردن آزمون رفتار سرپرستی و مقایسه ی رفتار سرپرستی در ایران و هند ، مجله ی روانشناســی ، سال 1349 ، شماره ی های 14 و 15 ، آذر ماه.

78.  تئوری و روش های انتخاب و استخدام كاركنان ( قسمت اول ) ، مجله ی مدیریت امروز ، سال 1355، شماره ی 28 ، زمستان.

79.  تئوری و روش های انتخاب و استخدام كاركنان ( قسمت دوم ) ، مجله ی مدیریت امروز ، سال 1356، شماره ی 29، بهار.

80.  تئوری كسب انگیزه و ایجاد تغییر مطلوب در شخصیت ، مجله ی مدیریت امروز ، سال 1356، شماره ی 30 ، تابستان.

81.  اثر سازمان بر فرد ، مجله ی مدیریت امروز ، سال 1356، شماره ی 32 ، زمستان.

82.  شبكه های ارتباطی و رفتار سازمانی ، مجله ی مدیریت امروز ، سال 1357، شماره ی 33، بهار.

83.  الزامات تحقیق در مدیریت ، مجله ی پژوهشكده ، سال1357، شماره ی 2 ، تابستان.

84.  الگوهای موثر سرپرستی و انتخاب و آموزش سرپرستان ، مجله ی پژوهشكده ، سال 1357، شماره ی 4 ، پاییز.

85.  سوء رفتار با كودكان ، نشریه ی‌ روانشناسی ، مركز روانپزشكی رازی ، سال 1366 شماره ی 15.

86.  مدیران و آفتی به نام شایعه ، ماهنامه ی تدبیر، سال 1372، شماره ی 12 ، خرداد ماه.

87.  مدیران و پدیده ی ترور شخصیت در سازمان، ماهنامه ی تدبیر، سال 1370، شماره ی 16، مهر ماه.

88.  آیا مدیران هم می توانند احساس خوشبختی كنند ، ماهنامه ی تدبیر ، سال 1370 ، شماره ی 18 ، آذر ماه.

89.  مدیر بیمار ـ كارمند سالم ، كارمند بیمار ـ مدیر سالم ، ماهنامه ی تدبیر ، سال 1370، شماره ی 19 ، دی ماه.

90.  سازمان و پریشانی روانی ، ماهنامه ی تدبیر ، سال 1370 ، شماره ی 20 ، بهمن ماه.

91.  نگرش كاركنان درباره عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ترك خدمت ، مجموعه مقالات ، سال 1370 ، دانشكده ی حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ، دوره اول ، شماره ی 4 ، زمستان.

92.  انواع بیماری های روانی ، ماهنامه ی تدبیر ، سازمان مدیریت صنعتی ، سال 1371 ، شماره ی 21 ، اردیبهشت ماه.

93.  سلامت روانی ، گنجینه ی ناشناخته ی سازمان ، ماهنامه ی تدبیر ، سازمان مدیریت صنعتی ، سال 1371، شماره ی 22 ، خرداد ماه.

94.  نگرش كاركنان و شیوه های تغییر آن در سازمان ، ماهنامه ی تدبیر ، سازمان مدیریت صنعتی ، سال 1371 ، شماره ی 26 ، مهر ماه.

95.  مدیران و پذیرش اندیشه و پیشنهادهای دیگران ، ماهنامه ی تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی ، سال 1371 ، شماره ی 30 ، بهمن ماه.

96.  مدیران و دگرگونی ها ، آموزش و توسعه ، ماهنامه ی تدبیر ، سازمان مدیریت صنعتی ، سال 1372 ، شماره ی 40 ، بهمن ماه.

97.  بهداشت روانی در محیط های كارگری ، ماهنامه ی زمینه ، سازمان اقتصادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، سال 1372 ، شماره ی 22.

98.  مدیران در دام اضطراب و فشار روانی ، فصلنامه ی مدیریت دولتی ، شماره ی 4.

99.  سبب شناسی رفتار مدیران و كاركنان تحت نظارت آنان از دیدگاه نظریه ی اِسناد ، فصلنامهی مدیریت دولتی ، سال 1372، شماره ی 21.

100.شایعه و آثار آن ، خلاصه مقالات سمینار جنگ روانی ، دانشگاه امام حسین(ع)، 29 اردیبهشت ماه 1372.

101.بهداشت روانی در محیط کار، ماهنامه کار و جامعه ، شماره 22، دیماه 1376.

102.ابعاد روان شناختی بهره وری در نیروهای مسلح ، خلاصه مقالات همایش تخصصی کاربرد روانشناسی در امور دفاعی ، پژوهشکده علوم دفاعی ، اردیبهشت ماه 1378.

103.طرح مسائل آموزش مدیریت در ایران از دیدگاه روانشناسی كار ، فصلنامه ی مدیریت و توسعه ، سال 1378 ، مؤسسه ی تحقیقات و آموزش مدیریت ( دوره اول ) ، شماره ی 205 ، پاییز.

104.عوامل مؤثر بر بهره وری ملی از دیدگاه روانشناسی كار و بهره وری ، ماهنامه ی ی پیام ارتباطات ، سال 1378 ، وزارت پست و تلگراف وتلفن ( سال سوم ) ، شماره ی 5 ، مرداد و شهریور ماه.

105.مدل نظامدار جذب ، آموزش ، ارزشیابی و به كارگیری اثربخش نیروی انسانی شاغل در دانشگاه های كشور ، فصلنامه ی روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه ی طباطبایی ، دوره ی اول ،سال1378 ، شماره ی پنجم.

106.بهداشت روانی در محیط كار ، ماهنامه ی ی كار و جامعه ، شماره ی 22 ، تیر ماه.

107.طبقه بندی نظامدار محرکهای استرس زا درون سازمانی و برون سازمانی، خلاصه مقالات دومینسمینار استرس و بیماری های روانی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، 25 - 26 و 27 اردیبهشت ماه 1379.

108.سرپرستان جبهه ی مقدم از دیدگاه روانشناسی كار و بهره وری ، ماهنامه ی كار و جامعه ، سال 1380 (قسمت اول ) ، شماره ی 39 ، تیر ماه.

109.سرپرستان جبهه ی مقدم از دیدگاه روان شناسی كار و بهره وری ، ماهنامه ی كار و جامعه ، سال 1380 ( قسمت دوم ) ، مرداد ماه.

110.بیكاران را به خلاقیت و نوآوری ترغیب كنیم ،‌ هفته نامه ی بازار كار ، سال 1380 ، 5 خرداد ماه

111.بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمان های مشمول قانون تأمین اجتماعی ، مجله ی علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت ، سال 1381 ، شماره ی 37 و 38.

112.خلاقیت و نوآوری برای حل مشكلات ، مجله ی علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت.

113.انگیزش ، فضای سازمانی و بهره وری در سازمان ، مجله ی علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت.

114.علل عدم تحقق برنامه ی سوم توسعه و برنامه های اشتغال ،‌ هفته نامه ی بازار كار ، سال 1381 ، 18 خرداد ماه.

115.روانشناسی بهره وری ،‌ سومین همایش کیفیت بهره وری در صنعت برق، سازمان توانیر ، سال 1381 ، 28 و 29 خرداد ماه.

116.رفتار مصرف كننده و تبلیغات ، فصلنامه ی پژوهش و سنجش ( ویژه ی تبلیغات بازرگانی و رسانه ) ، سال 1381 ، شماره ی 29 ، بهار.

117.عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر فشار روانی و فرسودگی شغلی . چکیده ی مقالاتهمایش فشار روانی (استرس) و فرسودگی شغلی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد سازی) ، اسفند ، سال 1382.

118.طراحی الگوی رهبری اثربخش دانشگاهی ، دوماهنامه ی علمی و پژوهشی دانشگاه شاهد (دانشور رفتار)، سال 1384 ، دوره ی جدید شماره ی 11 ، تیر ماه.

119.بررسی علل و عوامل انسانی بهره وری در سازمانهای ، مجموعه مقالات اولین هم اندیشی مدیریت هنری، 17 آذر ، سال 1383.

120.بررسی علل و عوامل انسانی بهره وری در سازمان های هنری ، مجموعه مقالات هم اندیشی ( اولین هم اندیشی مدیریت هنری ، فرهنگستان هنر ) ، سال 1386.

121.بررسی رابطه ی نگرش سرپرستان به عوامل انسانی بهره وری ، سبک رهبری با تعهد سازمانی در کارکنان کارخانجات مخابراتی زیمنس ،مجموعه مقالات اولین کنگره ی دوسالانه ی روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان ، سال 1387.

122.بررسی رابطه بین سبک های رهبری تبدیلی و تبادلی با تعهد حرفه ای و التزام کاری در پرستاران بیمارستانهای دولتی شیراز، شیراز 1387

123.بررسي رابطه ی رضايت شغلي و عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان كارخانه لاستيك دنا (ارائه شده در همايش ملي روانشناسي 1387 ، مرودشت)

124.بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان یکی از کارخانه های صنعتی شیراز، فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي ، سال اول –شماره اول –پاییز 1387.

125.بررسی رابطه ی انگیزه شغلی مدیران و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، سال 1387).

126.بررسي رابطه بين انگيزش شغلي، فرسودگي شغلي و رضايت شغلي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت ، مجموعه چکیده مقالات همایش ملی روانشناسی و کاربردی آن در جامعه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، آذر ماه 1387.

127.بررسی همه گیری شناسی یا مطالعه فراوانی و توزیع پریشانی های روانی و اختلال های رفتاری در جمعیت تهران ، سال 1389، سومین کنگره ی انجمن روانشناسی ایران(11و12 اسفند 1389).

128.بررسی رابطه ی بین میزان آگاهی و نگرش مدیران پروژه در زمینه عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمان و میزان موفقیت شغلی آنان.

129.مروري بر تاريخچه تشخيص و درمان پريشاني هاي رواني و آلام روانشناختي از گذشته هاي دور تا كنون (ارائه پاسخي آزمايشي به معمايي بزرگ)

130.نقش آزمون های استخدامی در فرایند انتخاب علمی داوطلبان برای تصدی مشاغل درسازمان ها (با تأکید بر مسئولیت مراکز کاریاب)

131.عوامل درون سازماني مرتبط با فرسودگي شغلي در كارگران نساجي در تهران.

132.عوامل و موانع انساني بهره وري در سازمان ها ( بررسي علل و عوامل درون سازماني اصلي و مُكمل كارآيي و اثر بخشي كاركنان، در سازمان ها)

133. روش هاي تشخيص و درمان بيماري هاي رواني در جزء فرهنگ هاي منزوي ( مفهوم سازي و ارائه پاسخي آزمايشي براي توصيف معمايي بزرگ)

134.Sinha,Durganand. & Saatchi,Mahmood (1974) , A comparative study of supervisory orientation among Indian & Iranian supervisors, Indian Journal of Psychology, Vol. 52, pp. 228-239.

135.Saatchi,Mahmood, Methods of diagnosis and treatment of mental disorders in isolated closed system cultures, Journal of Psychological Researches, Vol1, No.2, Summer 2009

 

 

اهداف سایت

پروفسور محمود ساعتچی در این وب سایت قصد دارد مخاطب خود را با روانشناسی و فعالیت های خود در زمینه روانشناسی بهره وری آشنا سازد. ایشان در این وب سایت مجموعه کتاب های خود و مقالات در این زمینه را در اختیار مخاطب خود قرار داده. برای آشنایی بهتر با ایشان می توانید در بخش زندگینامه مراجعه کنید.